Iedereen kan in de omstandigheden komen dat hij of zij te veel drinkt, rookt, blowt of gokt. Soms heeft dit zulke vormen aangenomen dat het niet meer lukt om hier iets aan te doen. Om deze uit de hand gelopen gewoonte zelf weer onder controle te krijgen. Het wordt makkelijker wanneer u met iemand praat die u begrijpt en beschikt over professionele kennis en ervaring op dit gebied. 

Novae biedt u dit steuntje in de rug. U beslist zelf of u wilt minderen of stoppen met drinken, roken, blowen of gokken. Novae biedt ook hulp bij uit de hand gelopen gewoonten op het gebied van gamen, seks, het kopen van spullen en het gebruik van medicijnen. Het is nooit te laat!

Samen uw behandeling bepalen
U krijgt een aantal gesprekken met een professional van Novae. De hoeveelheid gesprekken hangt af van uw vraag en problematiek. In overleg met de professional bepaalt u uw behandeling. Gedurende de behandeling wordt er gewerkt met een trainingsboek met onder andere praktische adviezen voor het onder controle houden van uw gebruik en tips voor moeilijke situaties. Tevens leert u uw momenten van ‘trek’ herkennen; met onze hulp leert u om beter met deze momenten om te gaan.

Deze manier van werken is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie(CGT) voor middelengebruik en gokken.Cognitieve gedragstherapie gaat er namelijk van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten (cognities) en gedrag. Daarom bespreken we met u het gedrag waar u last van heeft en hoe u nieuw gedrag kunt aanleren. Bijvoorbeeld anders omgaan met alcohol of cannabis of anders omgaan met gokken.

Ook bespreken we uw gedachten rondom uw gebruik en we kijken samen of die gedachten wel kloppen. Bij het uitwerken van meer realistische, vaak positievere gedachten maakt uw behandelaar gebruik van specifieke methoden en huiswerkoefeningen. De toekomst is hierbij belangrijker dan het verleden!

Daarnaast bieden we ook CGT voor angst, trauma en stemmingsstoornissen. Een consult met een verslavingsarts is mogelijk waarbij u eventueel ondersteuning met medicatie kunt krijgen.

We bieden ook EMDR. Dit een behandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval of ander ernstig incident. 

Hulp op specifieke aandachtsgebieden
Tijdens de gesprekken krijgt u hulp op specifieke aandachtsgebieden zoals bijvoorbeeld uw relatie. Als u last heeft van angst of depressieve klachten wordt hier ook aandacht aan besteed. 

Individueel of in groepsvorm
De gesprekken kunnen individueel of in groepsvorm plaatsvinden (afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur; u kunt baat hebben bij het delen met en leren van anderen). Indien u dit wenst kan uw partner of familielid bij bepaalde gesprekken aanwezig zijn.

Online behandeling mogelijk
U kunt uw programma desgewenst ook deels online volgen. U krijgt dan toegang tot ons online behandelprogramma met onder andere online oefeningen.

Mocht u in combinatie met een behandeling bij Novae het online programma volgen, dan kunt u hier inloggen.

Samenwerking in uw belang
Uw huisarts is de belangrijkste verwijzer in het kader van eventuele middelen- of verslavingsproblematiek van zijn patiënten. Hiervoor is een adequate screening noodzakelijk. Waar mogelijk ondersteunt de behandelaar van Novae de huisarts in de consultatie en screening en voert verder zelf de intake uit. De behandelaar voert het zorgaanbod uit, werkt oplossingsgericht en zorgt aan het eind van het aanbod voor een functionele terugkoppeling naar de huisarts. Ook met de POH GGz van de huisarts heeft de VNN-medewerker een korte lijn voor verwijzing, consultatie en terugkoppeling. 

Daarnaast werken we samen ook met GGz-organisaties voor bijvoorbeeld overleg en verwijzing. 

In Drenthe heeft dit reeds geresulteerd in een convenant over verwijzing en communicatie tussen huisartsen en GGz-aanbieders, waaronder Novae en VNN. In Groningen werken we  samen met Lentis en in Friesland met GGz Friesland.

Waar nodig  werken we samen met andere maatschappelijke organisaties.

Hulp bij crisis
Novae heeft geen crisisdienst. Als u meent direct hulp nodig te hebben, bel dan uw huisarts. Uw huisarts moet bepalen of u in aanmerking komt voor hulp bij VNN of bijvoorbeeld een GGz-instelling.

Bent u al in behandeling bij Novae, dan kunt u overdag bellen met uw hulpverlener. Buiten kantoortijden belt u voor acute problemen de huisarts.

Cliëntervaringen
Aan het eind van de behandeling  vragen we aan de cliënten wat ze van de behandeling hebben gevonden. Dit doen we met behulp van een korte vragenlijst; de CQ index (Consumer Quality Index). In de periode van 9 december 2016 t/m 19 september 2017 zijn in totaal 547 CQI vragenlijsten binnen VNN en Novae afgenomen. De vragen gaan over:- informatie- bejegening door hulpverleners - inhoud en effect van behandeling  - meebeslissen. 

Belangrijkste resultaten
VNN krijgt als gemiddeld rapportcijfer een 8,3.

  • Veruit de meeste cliënten voelen zich altijd of meestal serieus genomen door de behandelaar. Slechts in 3% van de gevallen is hierop soms of regelmatig geantwoord.  Iets meer dan de helft van alle cliënten geeft aan dat met hen besproken is wat zij van de behandeling kunnen verwachten. In 11% van de gevallen geeft de cliënt aan dat dit deels, een beetje of niet is gebeurd.
  • Een kleine 40% heeft volledige informatie gehad over zelfhulpprogramma’s, cliëntenondersteuning en/of patiëntenverenigingen, en 15% zegt hierover grotendeels geïnformeerd te zijn.
  • Voor 85% van de cliënten geldt dat zij helemaal of grotendeels hebben kunnen meebeslissen. Dat geldt ook voor de vraag of de cliënten vinden dat zij de keuze hebben gehad naasten bij hun behandeling te betrekken.
  • Op de vraag of de behandeling naar wens is uitgevoerd, zegt een kwart dat dit deels of grotendeels is gebeurd, en bijna 70% dat de behandeling helemaal naar wens is uitgevoerd.